mgr Jakub Kowalik - Artmedicus Centrum Rehabilitacji

REJESTRACJA / INFORMACJA
22 755 48 29
REJESTRACJA / INFORMACJA
22 755 48 29
Przejdź do treści

Menu główne:

PERSONEL > FIZJOTERAPEUCI


Jakub Kowalik
lic fizjoterpii/technik masażysta

Absolwentka Pod­ko­wiań­skiej Wyż­szej Szkoły Medycz­nej im. Zofii i Jona­sza Łyko w Pod­ko­wie Leśnej.

Ukoń­czył stu­dia pody­plo­mowe na kie­runku fizjo­te­ra­pia w spo­rcie w Wyż­szej Szkole Reha­bi­li­ta­cji w War­sza­wie.

O mnie:

Szcze­gól­nie inte­re­suje się ura­zami spor­to­wymi oraz tera­pią manu­alną. Czas wolny spę­dza aktyw­nie, hobby to sport, węd­kar­stwo i moto­ry­za­cja.


Ukończone Kursy:

  • Masaż Tkanek Głebokich (MTG) 100h
  • Kurs wstępny PNF wg Metody M. Knott
  • Thera-Band
Copyright © Artmedicus 2013-2017
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego